SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜLATIN VE KUZEY AMERİKA ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Hakkımızda

Latin Amerika’nın geçirdiği ekonomik, toplumsal ve siyasi değişiklikler Türk sosyal bilimcilerinin her zaman ilgisini çekmiştir. Türkiye’nin yapısal ve toplumsal değişim süreçleri bakımından Meksika, Brezilya ve Arjantin olmak üzere Latin Amerika ülkeleri ile büyük benzerlikler gösterdiği görüşü birçok sosyal bilimci tarafından kabul edilmektedir. Türkiye’nin Asya ile ekonomik ilişkileri son beş yılda çok büyük bir gelişme kaydetmiş ve Çin, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere bölge ülkeleri ile dış ticareti hızla artmış ve ekonomik ilişkilerin yoğunlaşması diplomatik ve kültürel ilişkilere büyük bir canlılık kazandırmıştır. Önümüzdeki yıllarda öncelikle Brezilya olmak üzere Latin Amerika ülkeleri ile benzer bir gelişmenin yaşanabileceği uzmanların ortak görüşüdür. ODTÜ Türkiye’nin bilimsel, akademik, teknolojik ve kültürel yönden Asya’ya açılma konusunda gösterdiği öncü rolü Latin Amerika konusunda da ortaya koyma vizyonuna ve kapasitesine sahiptir. Latin ve Kuzey Amerika çalışmaları ülkemizin bölgeyi ve bölge ülkelerini daha iyi tanımasına katkıda bulunarak bu ülkelerle bilimsel, teknolojik ve kültürel ilişkiler geliştirmesinde köprü rolü oynayacaktır.

 

ABD dünyanın ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan en büyük gücü olmanın yanı sıra üniversiteleri ve araştırma kurumlarının üstünlüğü sayesinde bilimsel ve teknolojik ilerlemenin en önemli merkezi konumuna gelmiş bulunan bir ülkedir. Bununla birlikte tüm dünyada ve içinde yaşadığımız bölgede meydana gelen olayları ve değişim süreçlerini daha iyi kavramak için ABD’yi bilimsel olarak daha yakından inceleme, anlama ve tanıma gereği yeterince yerine getirilememektedir. Program, ABD’nin tarihini ve kültürünü, siyasi yapısını ve karar alma süreçlerini, ekonomik politikalarını ve dış siyasetini daha iyi öğrenme ve anlatma konusunda önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır. ABD konusunda açılacak dersler akademik dünyanın yanı sıra diplomasi ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde başat rol oynayan medya dünyasının ABD’ye ilişkin gelişmeleri izleme, yorumlama ve analiz etme kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

 

ABD, Kanada ve Meksika arasında oluşturulan NAFTA dünya ekonomisi için büyük öneme haiz bir uluslararası ekonomik işbirliği anlaşmasıdır. Program, NAFTA’ya ilişkin gelişmeleri bölge ve bölge ülkelerinden ayrı olarak kendi başına ele alınması ve incelenmesi gereken bir konu olarak değerlendirecektir. Ayrıca NAFTA deneyiminin iyi incelenmesi Türkiye’nin içinde bulunduğu AB bütünleşme sürecini karşılaştırmalı bilgiler ışığında daha iyi değerlendirmemizi sağlayacaktır. Örneğin, Meksika gibi gelişmekte olan bir ülkenin NAFTA ile ilişkisi Türkiye’nin AB ile olan Gümrük Birliği Anlaşması ile önemli paralellikler göstermektedir.